Saroyan Theatre
730 M St.
Fresno, California 93721