The Classic Center
300 N Thomas St.
Athens, Georgia 30601